امکانات انبار

بیلی دارای انبار مواد اولیه، انبار مواد بسته بندی، انبار محصولات نیمه تمام و انبار محصول نهایی است و ما داده های هر انبار را در سیستم ERP ثبت می کنیم که برای بررسی به موقع موجودی محصولات مختلف راحت است.

انبار می تواند به ما در بهبود راندمان تولید کمک کند، بنابراین خدمات قابل اعتمادی را برای مشتریان خود ارائه می دهد